Solidariteit

Solidariteit is een van de belangrijkste en meest essentiële menselijke waarden van allemaal, solidariteit is wat een persoon doet wanneer een ander zijn hulp nodig heeft, solidariteit is de samenwerking die iemand kan bieden zodat een speciale taak kan worden voltooid, het is dat gevoel dat je voelt en dat drijft je om anderen te helpen, zonder de bedoeling er iets voor terug te krijgen. Solidariteit komt veel voor in tijden van crisis in landen die oorlogen, hongersnoden, uitgaansverboden, natuurrampen en andere extreme omstandigheden doormaken

Solidariteit

In deze gevallen richten broederlanden en van over de hele wereld zich op één enkele zaak, namelijk het verdedigen, helpen of bieden van allerlei soorten ondersteuning (medisch, voedsel of wapens) om de integriteit van die plaats te beschermen. Solidariteit is niet verplicht, maar het is een moreel engagement dat moet behoren tot degenen die iemand in een risicosituatie of extreme nood kunnen helpen.

Wat is solidariteit

Solidariteit is een voorwaarde van de mens die de sociale houding van een individu aanvult, zodat wanneer een persoon solidair is met anderen, hij een sociaal karakter behoudt in de omgeving waarin hij zich persoonlijk ontwikkelt. Solidariteit leidt tot de duurzame ontwikkeling van volkeren, daarom is het essentieel dat het wordt gebruikt voor de voordelen die het een bepaalde oorzaak kan bieden. Het is belangrijk om deze waarde toe te passen wanneer een persoon merkt dat een geliefde, of het nu vrienden of familie zijn, een probleem heeft waarbij hun hulp of bedrijf een bijdrage is om de situatie op een bepaalde manier te verbeteren.

Solidariteit is zo belangrijk dat het de basis vormt van vele menselijke waarden, zoals vriendschap, kameraadschap, loyaliteit, eer. Solidariteit stelt mensen in staat zich verenigd te voelen en daardoor sentimenteel verbonden met de mensen die worden gesteund en natuurlijk van wie hetzelfde wordt ontvangen.

De betekenis van solidariteit heeft zijn oorsprong in een sociaal aspect, etymologisch komt dit woord van het Latijnse "solidus" en betekent solidariteit, in de sociologie is het een gevoel van eenheid, met als doel een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Ondersteunend zijn zou zich zorgen maken over de belangen, oorzaken en conflicten van andere mensen, steun of hulp bieden zonder enige interesse om er iets voor terug te krijgen.

Sociologisch concept van solidariteit

In de sociologie wordt solidariteit gezien als de samenhang tussen elk van de leden van een samenleving, met gemeenschappelijke waarden en principes. De solidariteit neemt toe in tijden van crisis of oorlog, epidemieën of natuurrampen in een natie of samenleving. Om deze reden laat het geen verschillen toe zoals rassen, afkomst, seksen, leeftijd, nationaliteiten, regio's of enig ander kenmerk dat zou kunnen proberen dit mooie gevoel dat wordt weergegeven in de waarde van solidariteit te bezoedelen.

Een zeer belangrijk aspect van solidariteit komt tot uiting op het economische of materiële vlak, wanneer een persoon, gemeenschappen of verenigingen besluiten solidair te zijn en de meest behoeftigen te helpen, waardoor ze op zijn minst een deel van hun behoeften en ontberingen vervullen. Dit is het geval bij de monotheïstische religie, waaronder de joodse en de christelijke, deze spelen een zeer belangrijke rol in de kwestie van wat solidariteit is, en bieden hulp aan degenen die deze het meest nodig hebben.

Joodse denkers vestigden solidariteit op drie niveaus, voor hen was de grootste actie om anderen te helpen onafhankelijk te zijn; Dan is er de hulp die op een wederzijdse manier wordt gegeven tussen mensen die elkaar niet kennen en ten slotte de hulp die op een uitdrukkelijke manier komt voor de persoon in nood.

Het is een feit dat materiële solidariteit verband houdt met economische tekortkomingen, maar het is ook belangrijk om solidariteit te tonen met het redden van affectieve waarden. Er zijn organisaties die zich toeleggen op het helpen van mensen met eenzaamheidsproblemen, ziekten en verdriet, waarvoor alleen bereidheid en verlangen nodig is.

Voorbeelden van solidariteit

Solidariteit

Solidariteit is het uitvoeren van handelingen, die tot doel hebben monetaire steun te verlenen voor input of emotionele steun, aan de meest behoeftige individuen, samenlevingen of landen, zonder enige vorm van interesse en zonder er iets voor terug te verwachten, alleen de voldoening om op dat moment aanwezig te kunnen zijn of omstandigheid. Er zijn situaties waarin solidariteit aanwezig is, enkele voorbeelden hiervan zijn:

Humanitaire hulp

Het verwijst naar de solidariteit van landen met een ander land dat een of andere vorm van humanitaire crisis heeft doorgemaakt, deze hulp is onpartijdig, neutraal en operationeel onafhankelijk. Het wordt meestal gedaan via beschermde routes naar gebieden zonder voedsel, medicijnen, medische zorg of zonder persoonlijke bescherming.

Non-profitorganisaties

Het zijn verenigingen die sociale problemen proberen op te lossen voor bevolkingsgroepen of gebieden die dit nodig hebben. Deze organisaties zijn legaal van aard, hebben geen belang bij winst en opereren dankzij donaties van derden en vrijwilligerswerk. Deze organisaties gebruiken solidariteitsbeelden in advertenties om hun campagnes te promoten.

Fondsenwerving

Dit zijn acties die specifiek gericht zijn op fondsenwerving voor bijvoorbeeld de aanschaf van medische apparatuur voor chirurgische ingrepen, in dit geval is het mogelijk om medische workshops uit te voeren en fondsen te werven voor de bouw van gezondheidscentra . Momenteel zijn er bedrijven en organisaties die alleen op dit soort activiteiten zijn gericht.

Opvang van vluchtelingen

Het verwijst naar de solidariteitsactie van een natie, gemeenschap, samenleving of familie, van het verwelkomen en opvangen van mensen die om politieke of humanitaire redenen in hun land gevaar lopen en het ter bescherming en zelfs dat van hun familie moeten achterlaten. Internationale wet- of regelgeving verleent rechten op verblijf in het buitenland.

Religieuze werken

Dit zijn solidariteitsgroepen, opgericht voor evangelisatie in regio's, meestal predikers die toegewijd zijn om te werken ten behoeve van degenen die het het hardst nodig hebben . Dit soort werk is over het algemeen tijdelijk en houdt verband met religieus, medisch, bouw, enz.

Bloeddonatie

Dit soort solidariteit vereist voorbereiding en empathie van degenen die het uitvoeren, omdat het fysieke en emotionele gevolgen kan hebben, maar solidair zijn met anderen is een zeer waardevol menselijk gevoel.

Verschil tussen solidariteit en altruïsme

Het essentiële verschil tussen deze twee termen is dat altruïsme een filosofische uitdrukking is die verwijst naar de hulp zonder interesse die een individu door een eigen beslissing aan een ander kan geven, waarbij zijn eigen belangen op de achtergrond blijven. Solidariteit is een waarde die wordt geleerd door een grote sociale invloed en gekoppeld aan andere gevoelens zoals liefde, tolerantie, respect en gelijkheid.

Aanbevolen

Payola
2020
Ruimte-tijd
2020
Anorganische chemie
2020