Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is het nakomen van de verplichtingen of zorg bij het doen of beslissen van iets, of een manier van reageren, wat inhoudt dat men duidelijk weet dat de resultaten van het voldoen aan de verplichtingen op zichzelf vallen. Het wordt beschouwd als een waarde en een kwaliteit van de mens . Het verwijst naar een positief kenmerk van mensen, waardoor ze zich op een correcte manier kunnen engageren en handelen.

Verantwoordelijkheid

Wat is verantwoordelijkheid

Het begrip verantwoordelijkheid verwijst naar een waarde die aanwezig is in het geweten van de persoon die ethiek op morele basis bestudeert. Bovendien vermeldt dit concept ook dat het een leerproces is dat een individu door de jaren heen kan verwerven op het niveau van zijn emotionele intelligentie . Verantwoordelijkheid is een metacompetitie die wordt gevoed door krachtige eigenschappen die een gedisciplineerde en systematische training vereisen. Om deze reden zijn niet veel mensen bereid deze prijs te betalen om verantwoordelijkheid te bereiken.

Een door RAE aangegeven definitie van verantwoordelijkheid verwijst naar het feit dat dit een vermogen van mensen is om de gevolgen van een incident dat in volledig bewustzijn en vrijheid is uitgevoerd te herkennen en te meten. Aan de andere kant is het de persoon die een activiteit leidt.

In de meeste gevallen wordt dit gekenmerkt door een rol, functie of omstandigheid, een voorbeeld hiervan kan een baan of vaderschap zijn. Op dezelfde manier heeft een gebaar van verantwoordelijkheid de mogelijkheid om de verplichtingen die de samenleving oplegt na te komen. Maar dit is maar een klein deel van wat verantwoordelijkheid is, want er zijn ook bepaalde aspecten die bekend moeten zijn, bijvoorbeeld de kenmerken van een verantwoordelijke persoon.

Hoe is een verantwoordelijke persoon

Volgens de definitie van de term is een verantwoordelijk onderwerp in staat om bewust beslissingen te nemen, aangezien dit de directe of indirecte oorzaak is van een feit. De verantwoordelijke hoeft niet onder druk te staan, zij is de eerste die zich 100% inzet voor haar taak, haar verwachtingen kan overtreffen en heel voorzichtig is met haar professionele leven. Verantwoordelijke mensen gedijen in een omgeving van vrijheid en zijn het waard.

Verantwoordelijkheid van kinderen

Verantwoordelijkheid

In de samenleving hebben alle burgers plichten en verantwoordelijkheden, daarom is het de plicht van ouders en vertegenwoordigers om kinderen te laten begrijpen dat zij er deel van uitmaken en om kinderen te laten weten wat verantwoordelijkheid is . Om deze reden is het de taak van volwassenen om, bij het uitvoeren van hun taken en kleine verplichtingen, hun indrukken en opmerkingen te uiten over hoe ze het doen.

Dit is erg belangrijk omdat het nodig is om je gedrag te versterken, de waarde van verantwoordelijkheid toe te voegen, te kijken of je het goed of fout doet, en hem te leren corrigeren als dit het geval is. Verantwoordelijkheid is een waarde die bij kinderen vanaf zeer jonge leeftijd moet worden ingeprent, hen leert hoe ze hun dagelijkse problemen moeten aanpakken en constant moet zijn in hun acties, zijn basispunten voor het opleiden van autonome kinderen met een gelukkige toekomst.

Het promoten van de betekenis van deze term bij kinderen wordt ten zeerste aanbevolen, omdat het noodzakelijk is om de toewijding geleidelijk te bevorderen, in een poging om hen de leiding (voor zover mogelijk) te laten overnemen, hun kamer te ordenen, de tafel te helpen dekken, organiseer onder andere je schoolspullen of koffer wanneer je op reis gaat. Dit alles gaat hand in hand met wat verantwoordelijkheid betekent en de impact ervan op de samenleving, ook in het besef dat de waarde van verantwoordelijkheid wordt geboren en groeit in elke persoon.

Wat is sociale verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid in de samenleving is een plicht of verplichting van morele aard die leden van een gemeenschap hebben om de goede omstandigheden om hen heen te behouden . Deze definitie van verantwoordelijkheid hangt nauw samen met ethiek en moraal, aangezien de beslissingen, zowel door individuen als door groepen of samenlevingen, gevolgen hebben voor de rest van haar leden, dus een besef van ingesteld.

Het komt voort uit de bezorgdheid van overheidsinstanties, individuen en instellingen over de schade die economische activiteiten aan het milieu toebrengen. Hierdoor oefenen ze druk uit op de vertegenwoordigers van de bedrijven om aan de milieu-eisen te voldoen, waardoor de staat wetten moet opstellen en hun toepassing en naleving moet controleren.

De eerste manifestaties erover in de samenleving ontstonden in 1906, maar hiermee werd geen rekening gehouden. In de jaren vijftig werden de eerste gehouden in de Verenigde Staten, in Europa was het tot het jaar 1960 en tegen het jaar 1970 ontstond er een reeks verenigingen die geïnteresseerd waren in het onderwerp, waardoor het een nieuw studiegebied werd.

Verantwoordelijkheid in de samenleving is vastgelegd in internationale overeenkomsten zoals mensenrechten en de universele biotische verklaring . In Mexico zijn er normen die als doel hebben organisaties te helpen in samenwerking met duurzame ontwikkeling, door in de behoeften van de bevolking te voorzien zonder de natuurlijke hulpbronnen en het milieu te schaden.

Voorbeelden van sociale verantwoordelijkheid

Veel bedrijven zien sociale verantwoordelijkheid als een verplichting, een vereiste waaraan moet worden voldaan, een last, een certificering of zegel, of in veel gevallen slechts een dode letter, vervat in de codes van ethiek en missie, visie en waarden. Aansprakelijkheid moet worden toegepast, anders bestaat deze niet . Enkele echte voorbeelden van wat aansprakelijkheid is:

  • Toks Restaurants: in 2003 startte deze belangrijke restaurantketen een inclusief business programma, genaamd “Productive Projects”. Dit initiatief integreert als leveranciers verschillende actoren die afkomstig zijn uit verschillende plattelandsgemeenschappen in Mexico. Elke keer dat een klant iets probeert met Toks-jam, consumeren ze een natuurlijk en ambachtelijk product, met slechts 0, 1 conserveermiddel en gemaakt door vrouwen uit Guanajuato. Andere invloedrijke bedrijven in dit bedrijf zijn honing, granola, mol en tomaten. Een voorbeeld van positieve economische en sociale effecten.
  • McDonald's: Dit duurzame restaurant in het Parque Hundido van Mexico-Stad laat een heel goed beeld zien van wat sociale verantwoordelijkheid is: het heeft een parkeerplaats met fietsenstallingen en elektrische auto's, planten zijn endemisch, koeling zijn uitgerust met de nieuwste groene technologie, waarbij ze gerecyclede of hernieuwbare materialen gebruikten bij hun verbouwing. Hierdoor verbruikt het gebouw 75% minder gas voor waterverwarming, 24% minder energie en bespaart het dagelijks 450 liter minder water.

Wat is een beperkte aansprakelijkheid

Onder Limited Liability Company wordt verstaan ​​dat kapitalistische onderneming, speciaal opgericht voor de deelname van enkele partners, voor kleine familiebedrijven, middelgrote bedrijven, voor professionals van commerciële aard, waarvan het aandelenkapitaal is verdeeld in gelijke, cumulatieve en ondeelbare aandelen, die niet zij moeten verbonden zijn met verhandelbare titels of de naam van de aandelen ontvangen; en dat het zal worden geïntegreerd door de bijdragen van alle partners. Het wordt SRL genoemd omdat het belangrijkste kenmerk is dat de aansprakelijkheid van de partners jegens derden voor schulden van de vennootschap beperkt is tot het voor de vennootschap ingebrachte kapitaal .

Aansprakelijkheidswetten in Mexico

Zoals in de meeste landen, heeft Mexico een reeks wetten die verantwoordelijkheden geven aan alle burgers die op het nationale grondgebied wonen (inclusief zelfs parlementariërs). In dit geval is er sprake van een soort verantwoordelijkheid die op mensen rust die openbare functies uitoefenen, dat wil zeggen die de staat op verschillende gebieden dienen. Elke wet heeft zijn kenmerken en elementen, die hieronder volledig zullen worden uitgelegd.

  • Federale wet inzake administratieve verantwoordelijkheden van diensten : dit is een verordening van openbare orde, het doel is om burgers te regeren volgens hun rang binnen de Mexicaanse overheid, op deze manier zal het hen verantwoordelijk maken voor de acties die ze uitoefenen terwijl ze kantoor houden. Een van de toegekende verantwoordelijkheden is om te voldoen aan hun verplichtingen binnen het openbaar bestuur, sancties op te leggen of te worden gesanctioneerd (het hangt allemaal af van de acties die worden uitgevoerd), rechtstreeks naar de bevoegde autoriteit te gaan om de sancties uit te voeren en tot slot, een patrimoniaal register van openbare werknemers bijhouden.
  • Federale wet inzake begroting en belastingaansprakelijkheid: deze wet beoogt absoluut alles te regelen wat met belastingaangelegenheden op het Mexicaanse grondgebied te maken heeft, inclusief de aspecten van begroting, sociale programma's, uitoefening en controle van overheidsinkomsten, evenals evenals uitgaven die op bepaalde data ontstaan.

    De overheid is verantwoordelijk voor openbare middelen en heeft deze wet opgesteld om de toepassing ervan zonder problemen of kwaadwillende tussenpersonen te laten toewijzen. Bovendien bepaalt deze wet dat CONEVAL de enige entiteit is die evaluaties kan organiseren die te maken hebben met sociale ontwikkeling.

  • Federale wet op de verantwoordelijkheden van ambtenaren: deze wet regelt de verplichtingen van ambtenaren ten opzichte van Mexicaanse burgers, die de normen, plichten en rechten die in de Mexicaanse grondwet bestaan , naleven en handhaven en zich houden aan oprechtheid alle verantwoordelijkheden die bij hem horen. Deze wet voorziet ook in afzetting, wat een van de meest winstgevende middelen is om juridische geschillen over grondwettelijke garanties te beslechten.

Proeven worden uitgevoerd wanneer een overheidsfunctionaris doorgaat met handelen of nalaten in volledige uitoefening van zijn ambt, waardoor de verantwoordelijkheid ontstaat om de leiding te nemen over de gepleegde handelingen.

Wat is verantwoord consumeren

Verantwoordelijkheid

Deze term wordt door alle burgers opgevat als een actie die door mensen op een meer attente, effectieve en verantwoorde manier wordt uitgevoerd, ongeacht de overtolligheid, bij de consumptie van producten en diensten. Als de verschillende diensten die worden aangeboden door de staat of een bedrijf dat zich in een bepaald gebied, in dit geval Mexico, op verantwoorde wijze wordt geconsumeerd, zullen deze naar behoren en zonder tegenslagen functioneren. Verantwoorde consumptie wordt thuis geboren en wordt uiteindelijk op straat geëxternaliseerd, beginnend in instellingen voor de aankoop / verkoop van basisbehoeften, zelfs in openbare instellingen.

Verantwoorde consumptie heeft een reeks kenmerken, de eerste houdt verband met zinnige gebeurtenissen, dat wil zeggen dat verantwoordelijk handelen bij de consumptie van producten of diensten met voorbedachten rade, bewust en persoonlijk is. Er is ook het kritische gevoel, aangezien mensen de behoefte hebben om te vragen waar het product vandaan komt, hoe het is gemaakt of, bij gebrek daaraan, hoe de geleverde dienst werkt. Er is ook ethiek, want er is professionaliteit, verantwoordelijkheid en soberheid tegenover afval. Een ander kenmerk is de ecologie die verantwoordelijk consumeren inhoudt, aangezien voor de verspilling van elementen en natuurlijke hulpbronnen wordt gezorgd.

In dit aspect is er ook sprake van gezondheid, dit komt doordat door verantwoord consumeren in eetbare producten goede eetgewoonten te implementeren, op deze manier niet alleen obesitas wordt voorkomen, maar ook chronische ziekten zoals diabetes. Ten slotte worden solidariteit en rechtvaardigheid genoemd, aangezien diensten gelijkelijk worden verdeeld, niet meer en niet minder, ongeacht de sociale klasse waartoe een persoon of een bepaalde groep proefpersonen behoort.

Verantwoordelijkheidszinnen

Tegenwoordig zijn er oneindig veel zinnen die verantwoordelijkheid in de samenleving bevorderen, daarom zal in deze post de beroemdste of meest geschikte voor de gelegenheid worden gegeven:

'De verantwoordelijkheden van morgen kunnen niet worden vermeden door ze vandaag te vermijden.'

“Omstandigheden kunnen niet veranderd worden, maar je kunt wel de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen die ze met zich meebrengen. Je kunt jezelf veranderen, dat is je dagelijkse taak. "

'Je gaat jezelf brengen waar je moet zijn, je verantwoordelijkheden nemen, de feiten onder ogen zien en de wereld veroveren. "

Aanbevolen

Filologie
2020
Sushi
2020
Asignaturas
2020